Счетоводни услуги

 •  Осчетоводяване на първични счетоводни документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и/или международните стандарти;
 •  Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика;
 •  Представителство пред НАП, НОИ, НСИ и други институции и ведомства;
 •   Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации свързани с дълготрайни материални  и нематериални активи;
 •  Отчитане на материалните запаси;
 •  Следене на складови наличности;
 •  Следене на разчетите Ви с доставчици, клиенти и други контрагенти;
 •  Изготвяне и подаване на всички необходими декларации свързани със финансово - счетоводната дейност на Вашата фирма;
 • Проверка и следене за дължими данъци и такси;
 • Изготвяне на справки и отчети за специфичните нужди и изисквания на клиентите;
 • Годишно счетоводно приключване;
 • Изготвяне и публикуване на финансови отчети;
 • Съставяне и подаване на годишна данъчна декларация;
 • Съставяне  и подаване на всички необходими годишни декларации, справки и други към държавните институции;
 • Подготвяне  на документи за кандидатстване за банкови кредити;
 • Годишно счетоводно приключване на фирми без абонамент;
 • Извършване на допълнителни счетоводни услуги, по желание на клиента;