ТРЗ Услуги

 • - Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, анекси  и др. и регистрирането им в ТД на НАП;
 • - Попълване на Трудови и Осигурителни книжки;
 • - Изготвяне и поддържане на трудови досиета: длъжностни характеристики, заповеди за отпуск, заповеди за прекратяване или уволнение, служебни бележки и др;
 • - Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;
 • - Изчисляване на социални и здравни осигуровки;
 • - Изчисляване на данъци върху доходите;
 • - Изчисляване на отпуски и обезщетения;
 • - Подаване на необходимите декларации в ТД на НАП;
 • - Посредничество със служба по трудова медицина;
 • - Воденето на регистри и изготвяне на всички съпътстващи документи при болнични, майчинство и др;
 • - Попълване на платежни документи за дължими данъци, осигурителни вноски, и др. към фиска.
 • - Изготвяне и отразяване на граждански договори - сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации и др.